سبد خرید

مدیریت سرور

مدیریت معمولی سرور2hours admin time per month

DNS, Apache/IIS, FTP, Mail, MSSQL, MySQL

Windows server 2003, 2008 R2, CentOS

Plesk, cPanel, Websitepanel, Directadmin control panels

5GB Backup space in Iran - Weekly backup

12hours response time
  • Common configuration of the following servers
مدیریت حرفه ای سرور3hours admin time per month

DNS, Apache/IIS, FTP, Mail, MSSQL, MySQL, Firewall

Windows server 2003, 2008 R2, CentOS

Plesk, cPanel, Websitepanel, Directadmin control panels

OS updates, Control Panel Updates

20GB Backup space in Iran - Weekly backup

6hours response time
  • Common configuration of the following servers
مدیریت تخصصی سرور4hours admin time per month

DNS, Apache/IIS, FTP, Mail, MSSQL, MySQL, Firewall

OS updates, Control Panel Updates, Security Chacks

Windows server 2003, 2008 R2, CentOS

Plesk, cPanel, Websitepanel, Directadmin control panels

Ping Monitoring, HDD space Monitoring, Bandwidth Graphs

30GB Backup space in Iran - Weekly backup

3hours response time
  • Common configuration of the following servers
نصب و راه اندازی سرورنصب یکی از کنترل پنل های سی پنل، پلسک، کلوکسو، دایرکت ادمین و یا وب سایت پنل

تنظیمات اولیه کنترل پنل و سرویسهای مرتبط مانند میل سرور، وب سرور و غیره

ارسال اطلاعات کنترل پنل و سرویسهاموردی ساعتیرفع اشکال یک سرویس در سرور

نصب یک سرویس روی سرور

ارتقاء یک سرویس

حداقل درخواست یک ساعت می باشد

زمان باقیمانده برای استفاده در آینده قابل انتقال/نگهداری نمی باشد