سبد خرید

میزبانی وب نامحدود

U1

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک ماهیانه نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

phpMyAdmin

Webmail

PHP 4.4-7 / MySQL 5.6

کنترل پنل cPanel

1Gbps Internet Connection

10 کاربر همزمان

0 Add-on Domain

سالیانه 100 هزار تومانU2

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک ماهیانه 200GB

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

phpMyAdmin

Webmail

PHP 4.4-7 / MySQL 5.6

کنترل پنل cPanel

1Gbps Internet Connection

10 کاربر همزمان

5 Add-on Domain

سالیانه 150 هزار تومانU3

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک ماهیانه 300GB

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

phpMyAdmin

Webmail

PHP 4.4-7 / MySQL 5.6

کنترل پنل cPanel

1Gbps Internet Connection

20 کاربر همزمان

10 Add-on Domain

سالیانه 250 هزار تومانU4

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک ماهیانه 500GB

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

phpMyAdmin

Webmail

PHP 4.4-7 / MySQL 5.6

کنترل پنل cPanel

1Gbps Internet Connection

30 کاربر همزمان

20 Add-on Domain

سالیانه 450 هزار تومانU5

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک ماهیانه نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

phpMyAdmin

Webmail

PHP 4.4-7 / MySQL 5.6

کنترل پنل cPanel

1Gbps Internet Connection

50 کاربر همزمان

30 Add-on Domain

سالیانه 700 هزار تومانU6

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک ماهیانه نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

phpMyAdmin

Webmail

PHP 4.4-7 / MySQL 5.6

کنترل پنل cPanel

1Gbps Internet Connection

100 کاربر همزمان

50 Add-on Domain

سالیانه 1 میلیون تومان