سبد خرید

آلفا مستر ریسلر سی پنل آلمان

AMR55 گیگابایت فضای اینترنتی

50 گیگابایت ترافیک ماهیانه

قابلیت ساخت 5 مستر ریسلر زیرمجموعه

امکانات نامحدود

سی پنل آلمان

سالیانه 750 هزار تومان

َAMR1010 گیگابایت فضای اینترنتی

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

قابلیت ساخت 10 ریسلر زیرمجموعه

امکانات نامحدود

سی پنل آلمان

سالیانه 950 هزار تومان

AMR1515 گیگابایت فضای اینترنتی

150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

قابلیت ساخت 15 ریسلر زیرمجموعه

امکانات نامحدود

سی پنل آلمان

سالیانه 1.5 میلیون تومان

AMR2020 گیگابایت فضای اینترنتی

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

قابلیت ساخت 20 ریسلر زیرمجموعه

امکانات نامحدود

سی پنل آلمان

سالیانه 2 میلیون تومان

AMR3030 گیگابایت فضای اینترنتی

300 گیگابایت ترافیک ماهیانه

قابلیت ساخت 30 ریسلر زیرمجموعه

امکانات نامحدود

سی پنل آلمان

سالیانه 3 میلیون تومان

AMR5050 گیگابایت فضای اینترنتی

500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

قابلیت ساخت 50 ریسلر زیرمجموعه

امکانات نامحدود

سی پنل آلمان

سالیانه 5 میلیون تومان