سبد خرید

بهترین پلان را انتخاب کنید

DL5g

5GB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL10g

10GB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL20g

20GB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL30g

30GB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL50g

50GB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL100g

100GB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL250g

250GB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL500g

500GB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL1t

1TB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء

DL2t

2TB فضای اینترنتی
ترافیک نامحدود
کنترل دایرکت ادمین
سرعت اینترنت 1 گیگابیت بر ثانیه
عدم پشتیبانی از PHP و MySQL و E-Mail
قابل ارتقاء