میزان رم کلیه سرورهای ویندوزی به دو برابر ارتقاء یافت که در نتیجه کاربران از کیفیت بالاتر خدمات برخوردار خواهند بود.

Friday, March 19, 2010

<< بازگشت